Gerechtskosten bij bemiddeling weer hoger?Onlangs werden de rolrechten voor Familiale zaken (weer) verhoogd. Het rolrecht is het bedrag dat op de Familierechtbank betaald dient te worden om de zaak op deze Rechtbank neer te leggen.

En in bemiddelde zaken om daarna , na oproeping van de partijen, een vonnis van de Familierechtbank te bekomen waarbij de bemiddelde overeenkomst gehomologeerd wordt.

Het betreft hier meestal zaken zoals echtscheiding (echtscheiding met onderlinge toestemming), ouderschapsovereenkomstenen en andere familiale aangelegenheden.

Tot voor enkele jaren schommelde dit rolrecht tussen de 35 en de 60 euro.

Bij de invoering van de Familierechtbank (in 2014) werd het rolrecht voor alle familiale zaken gebracht op 100 euro, wat een ontegensprekelijke verhoging was.

Op 1 juni werd het rolrecht nogmaals verhoogd met 20 euro per eisende partij als bijdrage aan het pro-deo fonds.

Dit brengt met zich mee dat in bemiddelde familiale zaken (waar er twee eisers zijn) het rolrecht verhoogd wordt naar 140 euro.

Thans circuleert er een wetsontwerp dat het rolrecht voor deze zaken zou brengen op 165 euro . Met 40 euro pro deo verhoging betaal je dan na het bemiddelingstraject 205 euro aan rolrecht. Dat zou iets worden voor het najaar 2017…

Dit doet de ganse kostprijs van de bemiddeling niet alleen onevenredig verhogen , het leidt er wellicht toe dat koppels die hun scheiding zo vreedzaam als mogelijk willen regelen gaan afzien van de homologatie (om kosten te besparen) en waarbij er zich dan later moelijkheden voordoen omdat één van de partijen de overeenkomst niet naleeft de andere partij slechts dan beseft wat de gevolgen zijn van het ontbreken van een vonnis.

Vertelde de minister van justitie niet tijdens de Mediationweek van oktober 2016 dat hij er naar streefde de rolrechten voor bemiddelde familiale zaken af te schaffen en zulks om de familiale bemiddeling te stimuleren ? Luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden ?

Als men inderdaad familiale bemiddeling wenst te stimuleren dan is er maar één oplossing: het rolrecht in die zaken afschaffen zoals beloofd !

Jan Peeraer