Hoe komt het dat de overname van gezinswoning bij scheiding zo lang duurt ?


De meeste gehuwden zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel wat inhoudt dat de gezinswoning meestal eigendom is van hen beiden. Zelfs in het kader van een huwelijkscontract met scheiding van goederen is in de meeste gevallen de gezinswoning door beide partners samen aangekocht en bevindt de woning zich in onverdeelde mede-eigendom, dit wil zeggen dat ze eigendom is van beide partners.

Om een aantal juridische (en bancaire redenen) kan de gezinswoning maar overgenomen worden (in juridische taal spreekt men van toebedeling van een gezinswoning) nadat de echtscheiding definitief is geworden.

In het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming is dit 1 maand na het echtscheidingsvonnis. In het kader van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting 1 maand na de betekening door een Gerechtsdeurwaarder van het echtscheidingsvonnis.

Dit heeft zijn gevolgen:


In de bemiddelde echtscheiding met onderlinge toestemming wordt er in de echtscheidings-overeenkomst dikwijls overeengekomen dat het pand na de echtscheiding (in de akte wordt gesproken over: “onder opschortende voorwaarde van echtscheiding”) in volle eigendom wordt toebedeeld aan één der echtgenoten.

Dit brengt met zich mee dat wanneer de echtscheiding definitief is geworden (in dit geval 1 maand na het echtscheidingsvonnis) dat dan het pand eigendom is van de partner die heeft overgenomen en dat vanaf dat moment ook de financiering kan gebeuren en bancair de zaak in orde gebracht kan worden.

Wanneer men in een bemiddelde overeenkomst weet dat één van de twee partners het onroerend goed zal overnemen, dan zal er contact opgenomen worden vooraleer de overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend door de partijen en/of de bemiddelaar met de bank om te zien of er een lening kan bekomen worden en onder welke voorwaarden en te gepasten tijde zal dan de echtscheidingsovereenkomst al aan de bank worden meegedeeld samen met de nodige uitleg over de procedure, zodat de bank een principieel akkoord kan geven en voorbereid is om direct in actie te treden op het ogenblik dat de echtscheiding definitief is geworden.

Bij een vechtscheiding (de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting) wordt er in het echtscheidingsvonnis een Notaris aangesteld om de huwgemeenschap te vereffenen en te verdelen en deze Notaris kan slechts in werking gesteld worden wanneer het echtscheidingsvonnis definitief is, in dit geval 1 maand na betekening van het echtscheidingsvonnis door de Gerechtsdeurwaarder.

Slechts dan kan een eerste bespreking bij de Notaris gepland worden, dient de prijs nog bepaald te worden, zo nodig een schatter aangesteld te worden, en dienen de partijen verder te trachten af te spreken hoe dit zal gebeuren.

Eens hierover een principieel akkoord bereikt dient dan nog de financiering geregeld en kan slechts daarna de overname doorgaan.

Dit brengt met zich mee dat dit alles, zelfs in de vlotste gevallen, gemakkelijk een half jaar of langer in beslag kan nemen.

Dit legt ook het verschil - eens te meer -  bloot tussen de bemiddelde echtscheiding met onderlinge toestemming en de scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

In de echtscheiding met onderlinge toestemming weet men voorafgaandelijk al wat er met het huis gaat gebeuren en kan men de nodige stappen zetten om hierop te anticiperen.

Bij een vechtscheiding dient men het definitief geworden echtscheidingsvonnis af te wachten en kan men dan pas beginnen aan de verdeling van alle goederen en ook van de gezinswoning.

Dat dit maanden, soms zelfs jaren lang kan duren dan in een echtscheiding met onderlinge toestemming hoeft niet uitgelegd te worden, dit spreekt vanzelf.

Ook dit is nogmaals een argument om te streven naar bemiddeling en naar overeenkomst tussen de bijna ex-partners.

Familiale bemiddeling door een erkend familiaal bemiddelaar biedt zoveel voordelen dat het verwonderlijk is dat er nog steeds zoveel echtscheidingen op grond van een onherstelbare ontwrichting worden ingeleid.

Is dit te wijten aan verkeerd begrepen vechtlust, onbestemde en niet-gekanaliseerde wraakgevoelens of is het onwetendheid ?

Blijkbaar denken nog steeds veel te veel mensen bij een scheiding aan een procedure en niet aan een bemiddeling.

Dit alles vereist op langere termijn een cultuur omslag, een andere manier van denken, waaraan wij als erkende familiale bemiddelaars graag aan meewerken.

Daarom dat wij ook met onze website ten voordele van familiale bemiddeling in het zonnetje willen zetten en deze kenbaar willen maken aan een breed publiek.


Antwerpen 3 februari 2017Jan Peeraer